Warto się dobrze uczyć – miasto przyzna stypendia za wyniki w nauce

Warto się dobrze uczyć – miasto przyzna stypendia za wyniki w nauce

Można już składać wnioski

Burmistrz Miasta Orzesze, jak co roku, przyzna Stypendia Naukowe za dobre wyniki w nauce uczniom miejscowych szkół. Pod uwagę brane będą oceny za miniony rok szkolny, 2021/2022.

Można już składać wnioski, których przedmiotem będzie to właśnie stypendium. Mamy na to czas do końca lipca 2022 r.

Co należy umieścić we wniosku? Konieczne jest przedstawienie uwierzytelnionych kserokopii oryginalnych dokumentów, które potwierdzają uzyskanie przez ucznia takich wyników w nauce, które uprawniają do otrzymania Stypendium Naukowego Burmistrza Miasta Orzesze.

Zakończony niedawno rok szkolny był udany dla wielu uczniów pobierających naukę w placówkach działających w Orzeszu.

Młodzi adepci różnych nauk nie tylko osiągali dobre i bardzo dobre wyniki w ramach poszczególnych przedmiotów, ale brali również udział w licznych olimpiadach przedmiotowych, konkursach i turniejach – wykazując się wysokim poziomem wiedzy, zaangażowania, rozwiniętymi zainteresowaniami i pasjami.

Warunki uzyskania stypendium

Jakie wyniki w nauce są uznawane za dobre, a właściwie – wybitne – na tyle, aby móc otrzymać stypendium naukowe?

Kryterium kluczowym przyznania tej szczególnej nagrody jest średnia ocen uzyskana w poprzednim roku szkolnym. Jej minimalna wysokość określona jest różnie – w zależności od tego, do jakiego „przedziału” klas uczęszczał uczeń.

W przypadku klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej wymagana średnia to minimum 5,40; w klasach młodszych (od czwartej do szóstej – 5,70).

O stypendium naukowe mogą się również ubiegać ci uczniowie, którzy zostali laureatami albo finalistami w olimpiadach oraz konkursach organizowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Brane pod uwagę będą także wyniki konkursów – o zasięgu co najmniej wojewódzkim – organizowane przez inne instytucje.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Miasta Orzesze.