Najzdolniejsi uczniowie z Orzesza otrzymali stypendium

Najzdolniejsi uczniowie z Orzesza otrzymali stypendium

Burmistrz nagrodził wyróżniających się uczniów

Orzeskie szkoły mogą być dumne z wyników osiąganych przez uczniów. Młodzi orzeszanie wyróżniają się talentami i pracowitością, dzięki czemu mogą się pochwalić nie tylko doskonałymi ocenami, ale również wieloma wyróżnieniami w konkursach – na różnym szczeblu, również wojewódzkim i ogólnopolskim.

Miasto docenia wybitnych uczniów w sposób szczególny – przyznając stypendia Burmistrza Miasta Orzesze.

W tym roku, w ten sposób nagrodzonych zostało 82 uczniów reprezentujących szkoły różnego szczebla. Głównym kryterium, na podstawie którego można ubiegać się o stypendium jest uzyskana średnia ocen, ale również ponadprzeciętne wyniki w konkursach.

Uroczystość, podczas której przyznano uczniom stypendia odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu-Jaśkowicach.

W wydarzeniu wziął udział m.in. Burmistrz Orzesza Mirosław Blaski, który wygłosił przemówienie. Wyraził w nim gratulacje – zarówno dla młodzieży, która w trudnych czasach wykazuje się nadal dużym entuzjazmem i dzięki temu stanowi inspirację dla swoich rówieśników, jak i dla rodziców oraz opiekunów, wspierających młodych i zdolnych uczniów orzeskich szkół.

Wsparcie i motywacja

Stypendia Burmistrza Miasta Orzesze przyznawane są od 2020 r., kiedy to Rada Miejska Orzesza zdecydowała w specjalnej uchwale o ustanowieniu tej formy samorządowej nagrody dla swoich młodych, wybitnych mieszkańców.

W dokumencie tym wymieniono wszystkie kryteria, według których przyznawane są stypendia. Jednym z nich jest osiągnięcie odpowiednio wysokiej średniej ocen w nauce – musi ona być ponadprzeciętna, co oznacza minimum 5,40 dla dwóch ostatnich klas szkół podstawowych oraz 5,70 dla dla klas IV – VI.

Kolejne kryteria dotyczą szczególnych osiągnięć w olimpiadach i konkursach: o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym.

Samorządy coraz częściej doceniają młodych, wybitnych ludzi, fundując im stypendia. Takie stypendia przyznają nie tylko miasta, ale również powiaty.